Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.medyk.com.pl zwany dalej Sklepem Internetowym i dotyczy: składania zamówień na towary, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.


§ 1. DEFINICJE

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Sprzedawca - Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-360, ul. Człuchowska 66, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000099179, NIP 52602204920, REGON 006218770, adres strony internetowej: www.medyk.com.pl
 2. Asortyment - towary dostępne w Sklepie Internetowym które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 3. Biuro Obsługi Klienta - numer telefonu 22 666-43-32, 801 55 45 42 (godz. 9-16) oraz adresy poczty elektronicznej: sklep@medyk.com.pl BOK@medyk.com.pl, pod którymi Klient może skontaktować się z Sprzedawcą.
 4. Ebooki;- książki oraz czasopisma w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą̨ być́ zapisane w formacie plików PDF bądź́ w postaci plików w innych formatach.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - osoba fizyczna w tym jednoosobowa działalność gospodarcza, której zakup nie będzie miał charakteru zawodowego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 8. Partner Sklepu - podmiot trzeci będący przedsiębiorcą, realizujący usługi płatnicze i wysyłkowe na rzecz Klientów Sprzedawcy.
 9. Prenumerata - usługa polegająca na zapłaceniu z góry za określoną liczbę kolejnych numerów czasopisma oferowanego przez Sprzedawcę, w wersji drukowanej lub cyfrowej, w zamian za zapewnienie ciągłości ich dostarczania w okresie objętym Zamówieniem.
 10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Punkt Odbioru Osobistego – punkt, w którym możliwy jest osobisty odbiór przez Klienta zamówionych Towarów:
  • Łomianki 05-092 ul. Warszawska 31.
  • Warszawa 01-360 ul. Człuchowska 66
 12. Regulamin - niniejszy regulamin zamieszczony pod adresem domeny www.sklep.medyk.com.pl
 13. Rejestracja - czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Sprzedawcę.
 14. Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.sklep.medyk.com.pl.
 15. Strona Internetowa Sklepu - domena internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy zawierająca treści oraz funkcjonalności pozwalające w szczególności na Rejestrację Konta Klienta, składanie Zamówień, zarządzanie nimi oraz ich realizację.
 16. Towar - produkty fizyczne znajdujące się w bieżącej sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym czasopisma i książki w wersji drukowanej oraz Ebooki.
 17. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, a w szczególności Ebooki.
 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 19. Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 20. Zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, elektronicznie na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail, telefonicznie oraz listownie oferta Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/-ów, określająca w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca  dokłada starań, aby korzystanie z Sklepu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby Sklep Internetowy funkcjonował w sposób nieprzerwany. Sprzedawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym sprzedający poinformuje na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz stacjonarnie.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 6. Składanie Zamówień́ przez Klienta na Towary znajdującej się̨ w Asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się̨ zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 7. Każdorazowo warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz akceptacja treści Regulaminu. Akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 9. Do założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia Towaru przez osoby fizyczne mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby, które ukończyły 13 lat, a mają mniej niż 18 lat) niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego.
 10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, listownie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.
 11. Wszelkie treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego oraz w Ebookach przysługują ich autorom, wydawcom, dystrybutorom lub innym podmiotom uprawnionym i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej). Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych podmiotów. Jako dostawca Sprzedawca nie ma żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną Ebooków i publikacji tradycyjnych.
 12. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony Internetowej i zakupionych Towarów wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.
 13. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania Towarów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach (w tym udostępnianie w Internecie), zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,
  • zwielokrotniania Towarów w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Towaru, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

§ 3. KONTO KLIENTA
 1. Utworzenie oraz korzystanie z Konta Klienta jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać swoje dane osobowe , oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę plików cookies oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w zakresie niezbędnym w celu realizacji Zamówienia, a następnie zatwierdzić Rejestrację (klawisz: „Utwórz konto”).
 3. Klient akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji uniemożliwia założenia Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia. Brak akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Strony Internetowej Sklepu.
 4. Rejestracja Konta Klienta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez Klienta Rejestracji, naciśnięcia klawisza „Utwórz konto”.
 5. Potwierdzenie Rejestracji Konta Klienta wysłane jest przez Sprzedawcę na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Dokonanie Rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Konto Klienta dostępne jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto Klienta poprzez naciśnięcie klawisza „Usuń moje konto” w Panelu klienta w zakładce „Moje dane”. Z tytułu usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty. Z chwilą usunięcia konta rozwiązaniu ulega umowa, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 8. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy Rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy Rejestracji Konta Klienta mogą̨ zostać́ zmienione po zalogowaniu się̨ na Konto Klienta  w Panelu klienta.
 9. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, podglądu statusu realizacji Zamówień, dostęp do historii Zamówień, otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 10. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania usług przez Sprzedawcę. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w Panelu Klienta w zakładce „Moje dane”.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży.
 12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta Klienta.
 13. W przypadku utraty hasła dostępu Klient ma możliwość odzyskania możliwości logowania do Konta Klienta za pomocą swojego adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym.
 14. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli działanie Klienta w ramach Sklepu Internetowego może naruszać obowiązujące przepisy prawa, chronione przepisami prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu, jak również w przypadku co najmniej dwukrotnego zamówienia przez Klienta Towarów płatnych podczas odbioru z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata lub uporczywego i powtarzającego się̨ składania i rezygnowania przez Klienta z Zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością̨ jego realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z treścią̨ Zamówienia.
 15. O zamiarze zablokowania Konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Jednocześnie Sprzedawca wezwie Klienta do zaprzestania/usunięcia naruszenia bądź wskazania okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi odpowiedzialności, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail pod rygorem zablokowania Konta Klienta.
 16. W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 15 powyżej oraz niewskazania wiarygodnych okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e- mail, o której mowa w ust. 15 powyżej, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta. Zablokowanie konta równoznaczne jest z jego usunięciem i oznacza rozwiązanie z Klientem umowy, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu w trybie natychmiastowym, z winy Klienta.

§ 4. ZAMÓWIENIA
 1. Wszelkie informacje o Asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym, a w szczególności o cenie Towaru, uważa się za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. Zm., a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów wskazane w Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT i wyrażone są w walucie polskiej (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena Towaru podana w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży bez uprzedzenia, jak również do wycofania poszczególnych Towarów bez uprzedzenia. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej lub wyprzedaży.
 5. Zamówienia można składać:
  • 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  • elektronicznie na adres poczty elektronicznej: sklep@medyk.com.pl,
  • telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, 22 666 43 32 lub 801 554 452  
  • listownie na adres biura Medyk Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Warszawska 31,
  • z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń́ handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta Klienta konieczne jest:
  • zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu oraz hasła dostępu,
  • dokonanie wyboru danego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka i podanie jego ilości,
  • dokonanie wyboru formy wysyłki spośród udostępnionych przez Sprzedawcę,
  • wybranie formy płatności spośród udostępnionych przez Sprzedawcę,
  • potwierdzenie Zamówienia poprzez naciśnięcie klawisza "Zamawiam i płacę".
 7. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym bez Rejestracji konieczne jest:
  • dokonanie wyboru danego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka i podanie jego ilości,
  • dokonanie wyboru formy wysyłki spośród udostępnionych przez Sprzedawcę,
  • wybranie formy płatności spośród udostępnionych przez Sprzedawcę,
  • podanie danych osobowych, oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe,
  • zaakceptowanie Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę plików cookies,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w zakresie niezbędnym w celu realizacji Zamówienia,
  • potwierdzenie Zamówienia poprzez naciśnięcie klawisza "Zamawiam i płacę".
 8. Podczas składania Zamówienia na E-Book Konsument dodatkowo posiada możliwość wyrażenia zgody na udostępnienie Konsumentowi przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy).
 9. Brak wyraźnej zgody Konsumenta na udostępnienie Konsumentowi przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia Umowy Sprzedaży, powoduje udostępnienie Konsumentowi Treści Cyfrowych do pobrania dopiero z momentem upływu terminu do odstąpienia od tej Umowy, tj. po upływie 14 dni od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 10. Udostępnienie E-Book następuje poprzez wysłanie Klientowi, na podany w formularzu adres e-mail, linku o nazwie „lista plików”. W celu pobrania E-Booka należy kliknąć w przesłany link. Po kliknięciu linka o nazwie „lista plików” Klientowi zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF. W przypadku E-Book składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.
 11. O formacie, w jakim dostępne są poszczególne tytuły, decyduje wydawca bądź dystrybutor. Sprzedawca nie ma prawa udostępniać plików danego tytułu w innym formacie niż zalecony przez wydawcę. Informacja o formatach, w jakich dostępny jest E-Book, znajduje się na stronie poszczególnych Towarów.
 12. W przypadku zamówienia zawierającego E-Book, pobranie pliku w formacie PDF będzie możliwe po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty za złożone Zamówienie.
 13. Klient może pobierać przesłany plik przez okres 7 dni od chwili udostępnienia go do pobrania. Klient posiada możliwość dwukrotnego pobrania pliku. Plik może być zapisany na różnych nośnikach pamięci.
 14. Zaleca się zapisywanie przez Klienta E-Book na odrębnym nośniku pamięci. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych E-Book w Sklepie Internetowym, a zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania E-Book na odrębnym nośniku pamięci.
 15. Zamówienie Prenumeraty dotyczy okresów, które zostały wskazane w specyfikacji Prenumeraty. Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen Prenumeraty w okresie, na który zostało złożone Zamówienie.
 16. Każdy numer Prenumeraty cyfrowej jest dostarczany Klientowi na jego adres e-mail, zgodnie z częstotliwością ukazywania się zamówionych numerów Prenumeraty, po otrzymaniu ich od wydawcy. Sposób udostępnienia Prenumeraty został wskazany w ust. 10 powyżej.
 17. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy i adresu firmy. W celu otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie firmowego nr NIP. 
 18. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT lub paragonów w formie elektronicznej. Faktury VAT lub paragony wysyłane będą na podany przez Klienta adres e-mail. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur VAT lub paragonów drogą elektroniczną, faktury VAT lub paragony będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Zamówieniem.
 19. W ramach jednego Zamówienia Klient może zamówić Towary tylko z jednej kategorii (oddzielnie zamówienie na wersję papierową, oddzielne zamówienie na wersję cyfrową). Każda kategoria będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji Zamówienia.
 20. Przed potwierdzeniem Zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia wraz ze wskazaniem łącznej ceny Zamówienia, obliczonej poprzez dodanie cen poszczególnych Towarów oraz dodatkowych kosztów, jak koszty wysyłki czy koszty z tytułu wybranej przez Klienta formy płatności.
 21. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia klawisza; Zamawiam i płacę; Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych Towarów do koszyka poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka.
 22. W zależności od wybranej formy płatności, Klient może zostać przekierowany do strony Partnera Sklepu, w celu dokonania płatności.
 23. W przypadku chęci dokonania zmiany w Zamówieniu po jego potwierdzeniu, Klient skontaktuje się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia zakresu zmiany oraz nowej wartości Zamówienia. Nie jest możliwa zmiana Zamówienia po jego wysłaniu do Klienta.
 24. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 25. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 26. Umowa; zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 27. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 28. W przypadku braku części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia). Wszelkie uiszczone płatności zostaną̨ zwrócone Klientowi niezwłocznie, nie później niż̇ w ciągu 14 dni, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 29. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się Asortymentu objętego tą formą sprzedaży.
 30. W przypadku wyprzedaży Sprzedawca informuje, że Towary oferowane w ramach wyprzedaży mogą posiadać uszkodzenia mechaniczne, nie podlegają wymianie na wolne od wad.
 31. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub jego anulowania w przypadku gdy zostało one złożone przy użyciu: zautomatyzowanego oprogramowania, dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia Zamówienia w imieniu Klienta.

§ 5. PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 2. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą̨ być́ opłacone:
  • „z góry” (przed odbiorem przedmiotu Zamówienia, przelewem, kartą płatniczą),
  • przy odbiorze przedmiotu Zamówienia (gotówką, kartą płatniczą).
 3. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część Zamówienia „z góry”, a za część Zamówienia „przy odbiorze”.
 4. Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego Partnera Sklepu, gdzie jest prowadzony przez kolejne kroki płatności.
 5. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności dostępne są na Stronie Sklepu Internetowego, podczas składania Zamówienia.
 6. Za realizację płatności „z góry” uznaje się zaksięgowanie środków na koncie Sprzedającego.
 7. W przypadku zamówień płatnych przelewem, wraz z potwierdzeniem Zamówienia, przesyłane są Klientowi dane do przelewu bankowego.
 8. W przypadku zamówień płatnych przelewem, elektronicznie lub kartą płatniczą, w celu przyspieszenia realizacji Zamówienia, prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres e-mail: sklep@medyk.com.pl
 9. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności całej ceny Zamówienia w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia albo w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku płatności przelewem bankowym, Sprzedawca wysyła Klientowi, na podany w formularzu adres e-mail, informację o wyznaczeniu dodatkowego 5 dniowego terminu na dokonanie zapłaty, pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru przedmiotu Zamówienia, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 11. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność „z góry” i ją uiścił, brak odbioru przedmiotu Zamówienia w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność za Towar niezwłocznie, nie później niż̇ w ciągu 14 dni, po otrzymaniu przedmiotu Zamówienia.
 12. Za przesyłki nie odebrane w terminie, z odmową odbioru, lub niedostarczone z innych przyczyn zależnych od Klienta, pobierane są opłaty jak za wysyłkę. Za przesyłki nie dostarczone z winy Partnera Sklepu, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

§ 6. DOSTAWA TOWARÓW; CZAS REALIZACJI
 1. Dostawa Towarów w wersji drukowanej realizowana jest wysyłkowo lub z odbiorem osobistym w Punktach Odbioru Osobistego, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać inną formę dostawy, wówczas jednak pokrywa koszt dostawy.
 3. Sprzedawca wysyła Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia.
 4. W przypadku Zamówień wysyłkowych, Towar jest wysyłany na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres dostawy do prawidłowej realizacji dostawy, jak ulica z numerem, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie, Imię, Nazwisko oraz numer telefonu i adres email osoby odbierającej przesyłkę.
 5. Koszty dostawy zależą̨ od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są̨ przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę Towaru wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy Towaru oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego, podczas składania Zamówienia.
 7. W celu odbioru Towaru z Punktu Odbioru Osobistego wymagane jest wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo.
 8. Czas realizacji wysyłki podany jest w specyfikacji Towaru.
 9. Wysyłka każdego numeru Prenumeraty następuje zgodnie z częstotliwością ukazywania się zamówionych numerów Prenumeraty, po otrzymaniu ich od wydawcy. Każdy numer Prenumeraty w formie drukowanej wysłany jest listem ekonomicznym, a koszt dostawy na terenie kraju pokrywa Sprzedawca. Klient otrzymuje dostawę Prenumeraty w miejsce podane w Zamówieniu.
 10. Wysyłka Towaru, w przypadku płatności „z góry”, następuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy pełnej ceny Zamówienia i od tego momentu liczony jest czas realizacji wysyłki.
 11. Wysyłka Towaru, w przypadku płatności przy odbiorze przedmiotu Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji i od tego momentu liczony jest czas realizacji wysyłki.
 12. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłki, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, wysyłane jest po skompletowaniu przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego Zamówienia.
 13. Czas dostawy Towaru zależny jest od dokonanego przez Klienta wyboru formy wysyłki. Czas dostawy Towaru = czas realizacji wysyłki + czas dostawy przez Partnera Sklepu wskazany podczas wyboru formy wysyłki.
 14. Przy liczeniu czasu realizacji wysyłki oraz czasu dostawy Towaru uwzględniane są tylko dni robocze, przez co należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 16. Dostawa Towarów w wersji papierowej ograniczona jest wyłącznie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku jednak, gdy oferta dotycząca danego Towaru zawiera informację, że możliwe jest zamówienie dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przesyłki takie realizowane będą tylko po wpłacie kosztów przesyłki i wartości zamawianych towarów na konto Spzredawcy. W celu skalkulowania kosztów przesyłki do danego kraju prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 7. REKLAMACJE
 1. Klient może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące Strony Sklepu Internetowego lub jego funkcjonalności. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Rozpatrzenie reklamacji następuje w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na dany adres e-mail Klienta. Wiadomość obejmuje informacje o sposobie załatwienia reklamacji.
 2. W sytuacji produktów pochodzących z outletu, Konsument nie jest uprawniony do korzystania z prawa do reklamacji z tytułu wady towaru - uszkodzenia mechaniczne np. zagniecenia, przebarwienia, itp.
 3. Sprzedawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towary wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 5. W razie braku zgodności sprzedanego Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane przez Konsumenta za pomocą wiadomości e-mail przesłanych na adres: sklep@medyk.com.pl lub listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy.
 7. Wnosząc reklamację, Konsument proszony jest o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację transakcji (np. numer Zamówienia, datę jego złożenia), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe, określenie żądania reklamacyjnego.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 9. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. O rozpatrzeniu reklamacji Konsument zostanie poinformowany w ten sam sposób, w jaki złożył reklamację. Brak odpowiedzi w powyższym terminie na reklamację Konsumenta oznacza uznanie reklamacji.
 10. Jeżeli w wyniku  uznania przez Sprzedawcę reklamacji, Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany, Konsument dostarczy do Sprzedawcy Towar w wersji drukowanej wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragonem lub fakturą) w sposób ustalony ze Sprzedawcą. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 12. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji Konsumenta, wraz z odpowiedzią na reklamację, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi oświadczenie albo o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (lub zgodzie na udział w takim postępowaniu), albo o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 15. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Konsument znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy Towaru, powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Konsument zobowiązany jest przesłać dowód zakupu, zdjęcie uszkodzonego opakowania oraz protokół uszkodzenia przesyłki. 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przysługuje Konsumentowi. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku Treści Cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Konsument może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do tych Treści po dokonaniu Zamówienia i zawarciu umowy, pod warunkiem zapłaty ceny Zamówienia, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienie dotyczyć będzie wyłącznie Treści cyfrowych.
 3. Jeżeli Konsument nie utraci prawa do odstąpienia od umowy lub umowa dotyczy innych niż Treści Cyfrowe Towarów, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument  może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres elektroniczny Konsumenta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą, zaś Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Zwracany Towar należy odsyłać  na adres: ul. Warszawska 31,  05-092 Łomianki.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 13. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 9. NEWSLETTER
 1. Klient może wyrazić́ zgodę̨ na zamówienie usługi newsletter (subskrypcja). Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktowa Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych oraz promocji i wyprzedaży). Subskrypcja newsletter dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu rejestracji Konta Klienta, składania Zamówienia lub w terminie późniejszym w zakładce „Newsletter”.
 2. Subskrypcja newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

§ 10. DANE OSOBOWE
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-360), ul. Człuchowska 66, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS 0000099179, NIP 52602204920, REGON 006218770,
  • Miejsce przechowywania danych osobowych Medyk Sp. z o.o. 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31.
  • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w polityce prywatności, która dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 4. Sprzedawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są̨ usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Przedsiębiorcą a Sprzedawcą, rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  • zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  • nałożenie przez organy państwa określonych obowiązków mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  • usprawnienie działania usług lub obsługi Klientów,
  • poprawę ochrony prywatności Klientów,
  • zapobieganie nadużyciom,
  • względy bezpieczeństwa,
  • poprawę warunków świadczonych usług i  lub dodanie nowych funkcjonalności, z których Klient  za jego wyraźną zgodą może dobrowolnie korzystać,
  • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  • zmiany redakcyjne.
 4. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
  • zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu świadczonych usług, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
  • zmiany w zakresie: danych adresowych, firmy lub formy prawnej Sprzedawcy,
  •  zmiany w zakresie sposobów płatności oraz formy wysyłki, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu,
  • zmiany w zakresie sposobów świadczenia usług w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu,
  •  inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sprzedawcy.
 5. Klientów posiadających Konto Klienta, Sprzedawca powiadomi o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail, zawierającej zmieniony tekst Regulaminu lub link do tego tekstu, na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian. W zawiadomieniu tym Sprzedawca poinformuje Klienta o prawie do zawiadomienia Sprzedawcy, w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, o braku akceptacji zmienionego Regulaminu. Zawiadomienie o braku akceptacji należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: sklep@medyk.com.pl | BOK@medyk.com.pl. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta.
 6.  W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 4 powyżej, Klient może kontynuować zakupy w Sklepie Internetowym bez zalogowania, zgodnie ze zmienionym regulaminem.
 7. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 8. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.
 9. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych Sprzedawcy określonych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Treść́ Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą̨ zainteresowaną osobę̨, w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej Sklepu. Na życzenie Klienta, Regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.
 11. W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.,
  • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.,
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.
 12. W przypadku wątpliwości Regulamin jest stosowany zgodnie z ww. przepisami, a Klientowi przysługują uprawnienia nie mniejsze aniżeli tam wskazane.
 

Medyk Sp. z o.o. Warszawa 01-01-2023


Załącznik nr 1.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
 • [Dane kupującego]
 • Ja (imię nazwisko): ……………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu w ustawowym terminie 14 dni od daty zakupu rzeczy zamówionych w sklepie internetowym - sklep.medyk.com.pl,
 • W dniu: …………………….nr zamówienia ………………
 • W całości / wyszczególnionych: ……………………………………………………
 • Login - Allegro: ……………………… data zakupu ……………….
 • Adres email: ……………………………………………………………
 • Nr Telefonu: …………………………………………………………….
 • Numer konta do zwrotu należności: ……………………………………………
 • Imię i nazwisko właściciela konta: ……………………………………………………………
 • Zakupione przedmioty odsyłam – w dniu ……………… na adres wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.05-092 Łomianki ul. Warszawska 31 z podaniem imienia i nazwiska nadawcy, dopiskiem zwrot i numerem zamówienia.
 
 1. Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej - fax, poczta)
 2. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres: BOK@medyk.com.pl
 

Podpis Kupującego


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Sprawdź więcej ustawień plików cookie, aby zarządzać swoimi preferencjami.

Więcej informacji na temat plików cookie i przechowywania danych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ